Proiect: Ansamblu de turism şi agrement destinat revitalizării tradiţiilor locale şi însuşirii meşteşugurilor, Mahmudia, Tucea

/Proiect: Ansamblu de turism şi agrement destinat revitalizării tradiţiilor locale şi însuşirii meşteşugurilor, Mahmudia, Tucea

Mai jos va prezentam un proiect de diploma, realizat de Arh Smaranda Balan, pentru care echipa noastra a realizat macheta:

Ansamblu de turism şi agrement destinat revitalizării tradiţiilor locale şi însuşirii meşteşugurilor – Mahmudia, Tucea

Comuna Mahmudia este situată pe malul drept al braţului Sf. Gheorghe, la poalele estice ale Dealului Beştepe. Aceasta este delimitată de următoarele teritorii: la nord comuna Maliuc, la est şi sud comuna Murighiol şi la vest de comuna Beştepe.Relieful este format dintr-o succesiune de dealuri joase, golaşe, alcătuite din calcar, care iau contact cu Delta Dunării. Există mai multe bălţi naturale , unele cu izvoare, altele din pânza freatică. Bălţile nu sunt amenajate şi reprezintă un potenţial de dezvoltare în direcţ turismului şi al pescuitului sportiv. Comuna face parte din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, devenind astfel zonă protejată.

Terenul propus se află în imediata vecinatate a Dunării, la limita vestică a comunei. Cu toate că poziţia sa este limitrofă, în extravilan, acesta poate deveni un nod cheie pentru dezvoltarea turistică a zonei. Limita sa vestică este reprezentată de canalul principal de acces către lacul piscicol care va fi amenajat pentru pescuit sportiv şi alte sporturi de agreement (cnf. Strategiei de dezoltare durabilă a comunei Mahmudia). De asemenea, în imediata apropiere se află ruinele unei fortificatii romane, Cetatea Salsovia, care face parte din lista monumentelor protejate. Prin poziţia sa la intrarea în comună şi lângă Dunăre, zona poate deveni punct principal de acces dinspre Tulcea, creându-se astfel un traseu turistic către comuna.

Resursele Deltei Dunării pot fi valorificate turistic fără a distruge ecosistemul, prin promovarea unui turism durabil rural, bazat pe agricultură şi valori locale. Într-un context teritorial protejat devine esentială identificarea tradiţiilor şi mesteşugurilor locale pentru a putea îmbina specificul Deltei cu cerinţele funcţionale actuale. Arhitectura propusă în acest context ar trebui realizată în directă legatură atât cu tradiţia şi mostenirea culturală, cât şi cu spiritul locului. Zonele încă neconstruite ale rezervaţiei dar în curs de dezvoltare trebuie abordate dintr-o perspectivă ecologică. Arhitectura tradiţională a zonei, tipologiile caselor şi sistemele de construcţie tradiţionale au o amprentă foarte puternic ancorată în peisajul zonei. Pentru a interveni într-un context protejat atât de complex trebuie să îmbinăm tehnologia necesară cerinţelor actuale cu tradiţia locală. Delta Dunării este o zonă în care meşteşugurile tradiţionale se pot adapta cerinţelor şi tehnicilor moderne. Pentru a putea îmbina inovarea cu tradiţia este important să cunoaştem tradiţiile şi meşteşugurile care sunt definitorii pentru cultura locală şi indentitatea societăţii. Din cauza diversităţii entice, Dobrogea are un statut aparte care face mai dificilă identificarea tradiţiilor fiecărei comunităţi. În cazul comunei Mahmudia s-au identificat meşteşugurile specifice zonei cum ar fi: construcţia de case şi invelitori de stuf, împletituri din papură, tâmplărie, prelucrarea lutului, marangozul şi împletitul de plase pescăreşti, pictatul icoanelor din lemn. Meşteşugurile au rezultat în general din necesităţi funcţionale, acestea fiind folosite şi astazi în activităţile de zi cu zi..

Proiectul incearca imbinarea potentialului turistic si agroturistic (apropierea  de bratul SfântuGheorghe, existenta băltilor si posibiltatea de navigatie, pescuit, apropierea de cetatea Salsovia) cu traditiile locale. Se propune un complex care, pe langa functiunele destinate turismului, are si zone destinate atelierelor mestesugaresti pentru conservarea culturii si traditiei si pentru crearea unei legaturi cu comunitatea existenta.

Caracteristicile deosebite ale habitatului deltaic au condus la crearea unui specific local puternic, atât din punct de vedere al organizării aşezărilor cât şi la nivelul arhitecturii. Simplitatea materialelor este echilibrată de estetica proprie. Casele se integrează în mediul natural, nu alterează armonia locului. Construcţiile sunt în general de joasă înălţime, organizate pe parter în volume simple. Relaţiile între interiorul şi exteriorul casei şi diversitatea formelor sunt în raport cu funcţiunile pe care le adăposteşte. Imaginea de ansamblu este un element principal al esteticii arhitecturii locuinţei tradiţionale din Delta Dunării fiind definită de raportul dintre organizarea în plan a spaţiilor şi volumul pe înălţime, de materialele folosite, forma acoperişului, ritmul faţadei dat de stâlpii prispei, raportul plin – gol şi succesiunea spaţiilor de la exterior la interior.

Am dorit realizarea unui ansamblu sustenabil, care sa reprezinte o soluţie arhitecturală și urbanistică contemporană și de ansamblu asupra complexului.  Se doreşte preluarea şi interpretarea arhitecturii tradiţionale şi a elementelor menţionate anterior şi crearea unui ansamblu care sa se integreze în peisajul natural şi cultural al Deltei Dunarii dar totuşi sa raspundă cerintelor funcţionale actuale.

Terenul studiat are o zona inundabila. Se propune o ocupare  si o utilizare mai densa a terenului cu deschidere directa la drum, acesta fiind neinundabil. Pe partea terenului care este inundabila pe propune o utilizare redusa, cu constructii pe parter, construite pe piloni. Volumele ansamblului descresc ca înălţime si gabarit dinspre stradă spre baltă. Atelierele sunt aşezate în mijlocul ansamblului formând curţi de lucru si relaxare. Astfel activităţile pot fi observate prin parcurgerea unui traseu creat între stradă, prispele cladirilor şi casele lacustre.

Realizarea acestui centru va aduce multiple beneficii: economice, urgentă fiind asigurarea de locuri de muncă locale, culturale, prin crearea unui spațiu al comunităţii prin ateliere demonstrative și de calificare, sociale prin crearea de spații de întâlnire şi de recreere și turistice prin promovarea traseelor și obiectivele locale.

 

Argument

Deşi suferă mult de pe urma reculului înregistrat de industria siderurgică, comuna Mahmudia are şanse să se dezvolte în continuare datorită potenţialului turistic ridicat şi de dezvoltarea unor fucţiuni complementare acestuia.

Astfel se propune spre studiu o zonă cu potenţial în dezvoltarea durabilă a comunei, bogată atât din punct de vedere cultural cat şi natural, cu o moștenire istorică datând din vremea antichităţii, dar și cu o pregnantă influenţă reflectată de către tradiţii.

Oportunitate temă

Terenul propus se află în imediata vecinătate a Dunării, la limita vestică a comunei. Cu toate că poziţia sa este limitrofă, în extravilan, acesta poate deveni un nod cheie pentru dezvoltarea turistică a zonei. Limita sa vestică este reprezentată de canalul principal de acces către lacul piscicol care va fi amenajat pentru pescuit sportiv şi alte sporturi de agrement (cnf. Strategiei de dezoltare durabilă a comunei Mahmudia). De asemenea, în imediata apropiere se află ruinele unei fortificatii romane, Cetatea Salsovia, care face parte din lista monumentelor protejate . Prin poziţia sa la intrarea în comună şi lângă Dunăre, zona poate deveni punct principal de acces dinspre Tulcea, creându-se astfel un traseu turistic către comuna.

Obiectiv temă

Resursele Deltei Dunării pot fi valorificate turistic fără a distruge ecosistemul, prin promovarea unui turism durabil rural, bazat pe agricultură şi valori locale. Proiectul încearcă îmbinarea potenţialului turistic şi agroturistic (apropierea de braţul SfântuGheorghe, existenta bălţilor şi posibiltatea de navigaţie, pescuit, apropierea de cetatea Salsovia) cu tradiţile locale.

Tema işi propune realizarea unui ansamblu sustenabil, care sa reprezinte o soluţie arhitecturală și urbanistică contemporană și de ansamblu asupra complexului.  Se doreşte preluarea şi interpretarea arhitecturii tradiţionale şi crearea unui ansamblu care sa se integreze în peisajul natural şi cultural al Deltei Dunarii dar totuşi sa raspundă cerintelor funcţionale actuale.

Amplasament. Reglementari

Comuna Mahmudia este situată pe malul drept al braţului Sf. Gheorghe şi este inclusă în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Este delimitată la nord de comuna Maliuc, la est şi sud de comuna Murighiol şi la vest de comuna Beştepe.

Terenul propus pentru studiu se află la extremitatea vestică a comunei, în extravilan, fiind delimitat de canalul principal de acces către lac şi de drumul judeţean 222K.

Indicatorii admişi în zonă conform Regulamentului Cadru de Urbanism sunt POT 15%, CUT 0.4, Hmax=10m (maxim 3 niveluri din care unul în mansardă). Înălţimea maximă a împrejmuirilor trebuie să nu depăşească 1.80 m şi să aibă efect de transparenţă.

Aşezarea clădirilor se va face ţinând cont de retragerile minime fata de limitele terenului: 2.5 m faţă de aliniament,2 m faţă de limitele laterale şi 5 m faţă de limita posterioară.  Volumetria propusă trebuie să ţina cont de orientarea către sud, deschiderea spaţiilor către o curte interioară, spaţii de umbră/penumbră. Acoperişurile trebuie sa aibă cel puţin două ape, iar raportul între acoperiş şi restul clădirii sa fie de minim 0.75/l. Raportul între dimensiunea cea mai lungă şi înălţime este preferabil să fie 2/1.

Temă de proiectare

Se propune un complex care, pe langă funcţiunele destinate loisir-ului, are şi un corp destinat atelierelor meşteşugăreşti pentru conservarea culturii şi tradiţiei şi pentru crearea unei legături cu comunitatea existentă.

Funcţiuni propuse:

 • cazare de tip pensiune 20 – 30 locuri (cca. 700 mp);
 • cazare de tip pavilionar – locuiţe lacustre lacustre 6- 10 locuri (cca.  400 mp);
 • ateliere tradiţionale pentru impletirea papurei şi stufului, impletire plase pescăresti, prelucrarea lutului, pictarea de icoane pe lemn(cca. 500);
 • spaţii pentru depozitare materie primă;
 • hol acces cu zonă asteptare;
 • birouri administrative 25 mp;
 • spatiu comercial 20 mp;
 • grupuri sanitare 20 mp;
 • cazare permanentă personal administrativ 20 mp;
 • restaurant+ spaţii anexe aferente (bucatarie, spaţii de depozitare, spaţii personal, grupuri sanitare, acces secundar marfă) cca. 150 mp;
 • spaţiu multifuncţional (cca. 150 mp);
 • bar 70 mp;
 • parcare autoturisme
 • amenajare ponton.

Ansamblul va fi completat cu alei, carosabil, circulaţii pietonale, vegetaţie joasă şi de aliniament. Restaurantul va beneficia de o mică terasă.

Mai jos poze cu macheta:

2018-06-08T21:47:42+00:00

Leave A Comment

Call Now Button